Give your feedback

GPI Asia Training Center

ประมวลภาพบรรยากาศการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของ GPI Asia Training Center

หลักสูตร Introduction to CMMI

หลักสูตร Appraisal Team Member

 

หลักสูตร Software Testing Technique

 

หลักสูตร PPQA in Practice