Give your feedback

Chan Wanich (CMMI-DEV L3)

 

ขอแสดงความยินดีกับบริษัท CHAN WANICH COMPANY LIMITED ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน CMMI-DEV V1.3 :ML3 (Capability Maturity Model Integration Maturity Level 3) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557